ГОЛОВНА СТОРІНКА ОФІЦІЙНОГО САЙТУ ГО "УКРДЕМ"

 

ЗМІСТ:

 

Про УкрДем

 

Досягнення УкрДем

 

Статут УкрДем

 

Контакти та документи

 

Як стати членом УкрДем

 

4 способи підтримати УкрДем:

 

Стати волонтером

 

Стати партнером

 

Стати прихильником

 

Пожертвувати (зробити донат)

 

Мапа сайту

 

__________________

 

Про УкрДем

 

Громадська організація "Українська Демократія" (код ЄДРПОУ 40894607), скорочено ГО "УкрДем", англійською "Ukrainian Democracy", "UkrDem", була створена наприкінці 2016 року.

 

Станом на 01 липня 2023 року Українська Демократія є однієї з:

  • лише 2 громадських організацій, підключених до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ);
  • декількох громадських організацій, що внесли відомості про наявність кінцевих бенефіціарних власників до Єдиного державного реєстру;
  • небагатьох громадських організацій, що оприлюднили власні установчі документи;
  • дуже обмеженої кількості громадських організацій, які надають можливість будь-якій особі (за умови дотримання певних вимог) долучитись до Організації та стати її членом.

 

Українська Демократія є лідером з кількості проведених громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади (протягом 2018-2019 років було проведено більше 30 таких експертиз).  

 

Що ми робимо?

 

- Викриваємо недоліки в роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування

- Поліпшуємо роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування

- Відстоюємо права наших членів у їх взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування

__________________

 

Досягнення УкрДем:

 

1. З 11.10.2017 (набрання чинності Закону України від 03.10.2017 № 2148-VIII) особи, які працюють за цивільно-правовими договорами (угодами), стали застрахованими у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття та від нещасного випадку на виробництві. Тим самим було припинено дискримінацію по відношенню до таких осіб, адже за них, як і за працівників за трудовими договорами роботодавці сплачували 22% ЄСВ. Роль УкрДем: комунікація зі стейкхолдерами (Мінсоцполітики, комітети та народні депутати Верховної Ради України, Фонд соціального страхування) щодо необхідності законодавчого врегулювання цієї проблеми. Документальне підтвердження: лист Міністра соціальної політики України.

 

2. З 19.03.2019 (набрання чинності Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №180) до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади внесено зміни, які значно покращили процедуру проведення такої експертизи для ініціаторів експертизи - організацій громадського суспільства. Роль УкрДем: ці зміни було розроблено Мінʼюстом на підставі експертних пропозицій УкрДем за результатами проведення громадської експертизи діяльності Мінʼюсту. Документальне підтвердження: пояснювальна записка до проекту постанови КМУ про внесення змін до Порядку, розроблена та подана Мінʼюстом в складі супровідної доументації до КМУ.

Більш детально за посиланням.

 

3. Двадцятого жовтня 2021 року Уряд звільнив Сергія Шевніна з посади державного секретаря МВС за результатами розгляду листа УкрДем (в прискореному режимі протягом 7 робочих днів), в якому було викладено відомості про порушення під час призначення Шевніна в МВС та звʼязок з Аваковим. Документальне підтвердження: лист заступника Міністра внутрішніх справ України

Більш детально за посиланням.

 

4. В 2021 році за результатами проведення адвокаційної кампанії УкрДем (було надіслано та опрацьовано більше 400 листів від ОВВ, надано роз'яснення цим органам щодо питань практичної реалізації норм Закону України "Про безоплатну правову допомогу") міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та обласними державними адміністраціями було розміщено на своїх веб-сайтах порядок та умови надання ними безоплатної первинної правової допомоги (надання правової інформації; надання консультацій і роз'яснень з правових питань) після майже 10 років ігнорування відповідної норми Закону. Документальне підтвердження: приклад листа-відповіді одного з сотні органів виконавчої влади. 

Більш детально за посиланням.


5. За результатами розʼяснювальної роботи УкрДем з 18 грудня 2019 року Уряд почав оприлюднювати матеріали до своїх засідань після 10-річного ігнорування відповідної норми Регламенту КМУ. Документальне підтвердження: лист Державного секретаря КМУ.

Більш детально за посиланням.

__________________

 

 

Статут УкрДем:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування громадської організації «Українська Демократія» (далі – Організація):

повне – громадська організація «Українська Демократія»;

скорочене – ГО «УкрДем»;

повна власна назва Організації англійською мовою – «Ukrainian Democracy»;

скорочена власна назва Організації англійською мовою – «UkrDem».

1.2. Організація здійснює свою діяльність:

1.2.1. зі статусом юридичної особи;

1.2.2. на всій території України;

1.2.3. без створення відокремлених підрозділів Організації.

1.3. Організація керується в своїй діяльності:

1.3.1. Нормами Конституції України, чинних міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законів та інших нормативно-правових актів, прийнятих на основі Конституції України (далі – норми права);

1.3.2. висновками Верховного Суду щодо застосування норм права;

1.3.3. положеннями цього Статуту, що не суперечать нормам права;

1.3.4. рішеннями Загальних Зборів, що не суперечать нормам права та відповідають положенням цього Статуту;

1.3.5. актами Голови Організації, що не суперечать нормам права, рішенням Загальних Зборів та відповідають положенням цього Статуту.

1.4. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

1.5. Відносини, не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами права.

1.6. Відносини, не врегульовані цим Статутом та нормами права, регулюються актами Голови Організації.

1.7. Тлумачення положень цього Статуту здійснюється Головою Організації.

 

2. МЕТА, ЦІЛЬ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою Організації є здійснення і захист прав і свобод та задоволення інтересів членів Організації у їх взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

2.2. Цілями Організації є:

2.2.1. реалізація гарантованого ст. 19 Конституції України права фізичних та юридичних осіб на правовий порядок, який полягає в тому, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи (далі – органи) зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

2.2.2. викриття недоліків та порушень норм права в діяльності органів;

2.2.3. поліпшення роботи органів;

2.2.4. дотримання органами правових процедур, що є складовими принципу законності та принципу верховенства права;

2.2.5. відновлення прав та задоволення інтересів членів Організації у їх взаємовідносинах з органами;

2.2.6. інші цілі, які сприяють реалізації мети Організації.

2.3. Напрямами діяльності Організації є:

2.3.1. аналітичний: оцінка та аналіз діяльності органів, норм права, розробка проектів нормативно-правових актів тощо;

2.3.2. адвокаційний: вплив на поліпшення діяльності органів щодо дотримання ними норм права, відстоювання прав та представлення інтересів членів Організації тощо;

2.3.3. медійний: висвітлення діяльності Організації, її членів, органів тощо;

2.3.4. просвітницький: підготовка роз’яснень та рекомендацій щодо застосування норм права, проведення навчальних заходів тощо.

2.4. Для здійснення своєї мети, досягнення цілей та забезпечення реалізації своїх напрямів діяльності Організація має право здійснювати права, які прямо передбачені законодавством для громадських організацій, а також права, що не заборонені законом.

 

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, підтримують мету, ціль, напрями діяльності Організації, дотримуються норм законодавства та визнають цей Статут.

3.2. Особи, визначені підпунктом 3.1. цього Статуту, набувають членства Організації на підставі заяви за рішенням Голови Організації після сплати членських внесків. Зразок заяви, спосіб подання заяви та підтвердження сплати членських внесків затверджуються Головою Організації.

3.3. Розмір та порядок сплати членських внесків затверджується Головою Організації.

3.4. Порядок ведення обліку членів Організації затверджується Головою Організації.

3.5. Члени Організації мають право:

3.5.1. на захист своїх прав та представлення своїх інтересів Організацією у їх взаємовідносинах з органами в обсягах та на умовах, визначених Головою Організації;

3.5.2. на участь в діяльності Організації за погодженням з Головою Організації.

3.6. Перелік прав членів Організації, визначений підпунктом 3.5. не є вичерпним, члени Організації також мають права, визначені законодавством для членів громадських об’єднань та учасників товариств.

3.7. Член Організації не має права голосу при прийнятті Загальними Зборами рішень з питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

3.8. Члени Організації зобов’язані:

3.8.1. дотримуватись положень цього Статуту та актів Голови Організації під час здійснення прав члена Організації;

3.8.2. регулярно сплачувати членські внески.

3.9. Членство Організації припиняється:

3.9.1. за бажанням члена Організації з дня подання до Голови Організації заяви про припинення членства. Порядок подання такої заяви затверджується Головою Організації;

3.9.2. за рішенням Голови Організації на підставі порушення одного з обов’язків члена Організації, визначених підпунктами 3.8.1. та 3.8.2. цього Статуту;

3.9.3. у випадку смерті члена Організації.

3.10. Голова Організація має право в будь-який момент ініціювати перевірку виконання будь-яким членом Організації своїх обов’язків, визначених підпунктами 3.8.1. та 3.8.2. цього Статуту. На час проведення такої перевірки, строк якої становить не більше 3-х робочих днів, членство Організації особи, щодо якої така перевірка проводиться, призупиняється за рішенням Голови Організації. Особа, членство якої призупинено, тимчасово втрачає права та статус члена Організації. Результатом проведення такої перевірки для особи, щодо якої така перевірка проводиться, може бути:

3.10.1. поновлення членства Організації за рішенням Голови Організації;

3.10.2. припинення членства Організації за рішенням Голови Організації відповідно до підпункту 3.9.2. цього Статуту.

3.11. Особа, членство якої було припинено на підставах, визначених підпунктами 3.9.1. та 3.9.2. цього Статуту, має право необмежену кількість разів повторно набувати членства Організації у порядку, встановленому підпунктом 3.2. цього Статуту.

 

4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Загальні збори членів Організації (далі – Загальні Збори) є вищим органом управління Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Голови Організації.

4.2. До виключної компетенції Загальних Зборів належить прийняття наступних рішень про:

4.2.1. внесення змін до Статуту;

4.2.2. відчуження майна Організації;

4.2.3. саморозпуск або реорганізацію Організації;

4.2.4. про обрання та відкликання Голови Організації.

4.2.5. Перелік, встановлений підпунктом 4.2. цього Статуту, не є вичерпним та доповнюється іншими питаннями, віднесеними законодавством до виключної компетенції вищого органу управління громадського об’єднання або загальних зборів учасників товариства.

4.3. До складу Загальних зборів входять всі чинні члени Організації, членство яких не припинено чи не призупинено.

4.4. Загальні збори скликаються на вимогу Голови Організації або не менше 10% членів Організації шляхом повідомлення інших членів Організації у порядку, затвердженому Головою Організації.

4.5. Засідання Загальних Зборів проводяться не рідше 1 разу на 2 роки.

4.6. Засідання Загальних Зборів можуть проводитися в «очному» (шляхом проведення особистої зустрічі без використання телекомунікацій) або дистанційному режимі (шляхом використання засобів зв’язку, мережі інтернет, телекомунікацій).

4.7. Засідання Загальних Зборів в «очному» режимі є повноважним за умови присутності на ньому 100% членів Організації, які станом на дату прийняття рішення перебувають на обліку в Організації та членство яких не припинено чи не призупинено.

4.8. Головує на засіданні Загальних Зборів в «очному режимі» Голова Організації, який також формує Порядок денний такого засідання.

4.9. Рішення Загальних зборів в «очному» режимі засідання приймається шляхом голосування та вважається прийнятим в разі набрання 100% голосів та дотримання умов, встановлених підпунктами 4.7. та 4.8. цього Статуту.

4.10. Рішення, які належать до виключної компетенції Загальних Зборів, можуть бути прийняті лише в «очному» режимі засідання Загальних Зборів, в порядку визначеному підпунктами 4.7., 4.8. та 4.9. цього Статуту.

4.11. Порядок організації засідань Загальних Зборів в дистанційному режимі затверджується Головою Організації, який головує на такому засіданні та формує порядок денний такого засідання.

4.12. Процедура прийняття рішень Загальних Зборів в дистанційному режимі полягає в погодженні електронного проекту рішення членами Організації шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

4.13. Рішення Загальних зборів в дистанційному режимі засідання вважається прийнятим в разі погодження протягом 1 календарного дня електронного проекту рішення усіма членами Організації (100%), які станом на дату прийняття рішення перебувають на обліку в Організації та членство яких не припинено чи не призупинено.

4.14. Рішення, дії, бездіяльність Загальних Зборів можуть бути оскаржені в судовому порядку.

 

5. ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Голова Організації є одноосібним єдиним виконавчим органом Організації, підзвітним та підконтрольним Загальним зборам.

5.2. Голова Організації, як керівник Організації, без доручення діє від імені Організації та представляє її у відносинах з органами державної влади, а також юридичними та фізичними особами.

5.3. До повноважень Голови Організації належить організація поточної діяльності Організації та вирішення будь-яких питань діяльності Організації (в тому числі управління майном Організації), крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів, зокрема, Голова Організації:

5.3.1. виступає розпорядником коштів та майна Організації (без права відчуження майна Організації), укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації;

5.3.2. здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації;

5.3.3. затверджує поточні плани діяльності Організації та заходи, необхідні для їх виконання;

5.3.4. здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом, а також ті, що випливають з норм законодавства для керівника юридичної особи.

5.4. На виконання своїх повноважень Голова Організації видає акти: рішення, накази, розпорядження.

5.5. Голова Організації обирається серед членів Організації.

5.6. Рішення про обрання та відкликання Голови Організації приймається Загальними Зборами в порядку, визначеному підпунктом 4.10. цього Статуту, при цьому рішення про відкликання Голови Організації приймається без урахування голосу Голови Організації.

5.7. Строк повноважень Голови Організації становить 10 років.

5.8. Голова Організації звітує щоквартально перед членами Організації шляхом розсилки електронного звіту членам Організації.

5.9. Рішення, дії, бездіяльність Голови Організації можуть бути оскаржені до Загальних Зборів, які зобов’язані розглянути таку скаргу в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

 

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань від фізичних та юридичних осіб, внесків членів Організації; набуті в результаті підприємницької діяльності Організації; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

6.2. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

6.3. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.4. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду (громадським організаціям) або зараховані до доходу бюджету.

6.5. Право власності Організації реалізовують Загальні Збори в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

6.6. Відчуження майна Організації є виключним правом Загальних Зборів.

6.7. Інші функції щодо управління майном Організації (крім права відчуження майна Організації) за рішенням Загальних Зборів покладаються на Голову Організації шляхом внесення змін до Статуту Організації в частині відповідних повноважень Голови Організації та Загальних Зборів.

 

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Рішення про внесення змін до цього Статуту приймається Загальними Зборами в порядку, визначеному підпунктом 4.10. цього Статуту, шляхом викладення Статуту Організації в новій редакції.

7.2. Виключне право, без права передоручення іншим особам, представляти Організацію перед суб’єктом державної реєстрації для здійснення державної реєстрації внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), про Організацію, а також інших реєстраційних дій у сфері державної реєстрації юридичних осіб та їхньої символіки має особа, яка станом на прийняття відповідного рішення займала посаду Голови Організації, що підтверджується відомостями ЄДР про керівника Організації.

7.3. Рішення про саморозпуск чи реорганізацію Організації приймається Загальними Зборами в порядку, визначеному підпунктом 4.10. цього Статуту.

__________________

 

        

Контакти та документи УкрДем

        

Електронна пошта (загальна): info@ukrdem.org 

Під час воєнного стану надання відповідей на листи може займати тривалий час.

  

Телефон: +38 (067) 240-30-97  (в цілях безпеки телефон використовується виключно для зв'язку з ідентифікованими абонентами). Як альтернатива телефонного зв'язку використовується сервіс відеотелефонного зв'язку Google Meet.

 

Головою УкрДем є Марко Скакун: marko4skakun@ukrdem.org

 

Документи УкрДем:

 

Офіційний оригінальний Статут Української Демократії можна завантажити з Єдиного державного реєстру за кодом доступу 510767367684

 

Витяг з ЄДР

 

Рішення про включення УкрДем до Реєстру неприбуткових організацій

__________________

 

 

Що отримують члени УкрДем?

 

- Скриньку  корпоративної пошти yourname@ukrdem.org з обсягом в 30 ГБ

- Можливість проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади - ОВВ 

- Делегування кандидатом на обрання до складу громадської ради при ОВВ

- Надсилання листів та запитів від УкрДем до органів державної влади через СЕВ ОВВ (систему електронної взаємодії органів виконавчої влади)

- Розміщення матеріалів на сайті УкрДем щодо недоліків роботи органів державної влади

 

Стати членом УкрДем за 6 кроків:

 

1. Завантажуєте заяву

2. Накладаєте електронний підпис

3. Надсилаєте підписану заяву на електронну пошту info@ukrdem.org

4. Оплачуєте членський внесок за реквізитами

5. Надсилаєте квитанцію на електронну пошту info@ukrdem.org

6. Отримуєте статус члена (рішення)

__________________

 

 

4 способи підтримати УкрДем:

 

1. Стати волонтером

Підтримка - запорука будь-якої справи!

Ви можете стати частиною нашої великої справи, взяти  у свої руки контроль над органами  державної влади та коригувати їх роботу для законності та справедливості!

До великої справи легко долучитись якщо ви юрист, рекламіст, дизайнер чи просто свідома людина, яка бажає відстоювати свої права.

 

Що ми можемо вам запропонувати за вашу допомогу?

Якщо ви ще на початку вашого кар’єрного шляху - пропонуємо вам отримати безцінний досвід працюючи в нашій команді. З нами ви зможете спробувати себе у ролі справжнього юриста чи рекламіста працюючи над реальними проектами та здобуваючи досвід формуючи власне портфоліо. Окрім цього ми надамо вам рекомендацію для майбутнього працевлаштування, а, можливо, навіть запропонуємо стати частиною команди на постійній основі. 

 

Пакет для юристів:

Можливість проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади

Набивання руки на реальних проектах громадського контролю за органами державної влади

Можливість проходження практики на нашій базу (укладення договору з вашим університетом)

Можливість проходження стажування

Можливість надсилання листів, запитів до органів державної влади через СЕВ ОВВ

Корпоративну скриньку електронної пошти з обсягом до 30 Гб

Можливість створення аналітичних матеріалів (огляд висновків ВС, рішень ЄСПЛ)

 

Пакет для рекламістів, журналістів, дизайнерів, фотографів та операторів, спеціалістів з комунікації, зв’язків з громадськістю:

Створення та розповсюдження матеріалів у ЗМІ

Створення та розміщення контенту в соціальних мережах організації

Створення банерів, плакатів, обкладинок для відео та інших візуальних матеріалів

Можливість втілювати ваші проекти та креативні ідеї

Набивання руки на реальних проектах громадського контролю за органами виконавчої влади 

Можливість проходження практики на нашій базу (укладення договору з вашим університетом)

Можливість проходження стажування

Створення власного портфоліо робіт

Корпоративну скриньку електронної пошти з обсягом до 30 Гб

 

Якщо Вас зацікавила дана пропозиція прохання написати нам на електронну пошту info@ukrdem.org з темою листа: "Волонтерство_Ім'я_Прізвище", в темі листа вказати, яку роботу Ви бажаєте виконувати як волонтер, як часто Ви можете волонтерити, що Ви очікуєте від нас.  Зобов'язуємось відповісти Вам протягом 3 робочих днів.

 

2. Стати партнером

Якщо ви не лише свідомий громадянин, але й бізнесмен чи підприємець, ви можете зробити вагомий вклад в розвиток нашої організації та стати нашим партнером. Додайте громадський активізм до вашої корпоративно-соціальної відповідальності та допоможіть нашій країні розбудувати демократичні принципи. 

 

Що нам потрібно для покращення нашої діяльності? 

Офісне приміщення для роботи;

Спонсорство проекту організації;

Медійна підтримка (розповсюдження наших проектів та публікацій чи представлення нашої організації в ваших медіа);

Послуги (бухгалтерські, комунікаційні, IT-рішення тощо);

Матеріали (канцприладдя, техніка тощо);

Благодійний грант.

 

Що ми можемо вам запропонувати за вашу допомогу?

Розміщення ваших логотипів та символіки на наших ресурсах;

Офіційне згадування та подяка нашим меценатам;

Консультування щодо громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

Проведення лекцій чи тренінгів щодо громадського контролю для вашої команди.

 

Замовлення проекту громадського контролю за конкретним ОВВ

УкрДем не має можливості здійснювати громадський контроль одночасно над всіма органами виконавчої влади. На початку 2022 року налічується більше 200 одиниць ОВВ: 20 міністерств (плюс тери Мін'юсту), 57 інших ЦОВВ (плюс їх територіальні органи), 24 ОДА (плюс підпорядковані ним РДА), крім того, деякі самостійні структурні підрозділи ОВВ  потребують особливої уваги, а в місцевих ОВВ такі підрозділи є окремими юрособами. 

Якщо Вас цікавить здійснення громадського контролю (викриття недоліків та заходи дотримання законності) за діяльністю певного ОВВ чи його структурного підрозділу і Ви готові покрити витрати, пов'язані з проведенням заходів такого контролю, ми можемо здійснити такі заходи за Угодою надання безповоротного благодійного гранту від Вашої юридичної особи, або в іншій договірній формі (за домовленості).

 

Ми розглядаємо різні варіанти співпраці та спонсорства та завжди відкриті для пропозицій. Надішліть нам повідомлення з вашими контактами чи пропозиціями на електронну пошту info@ukrdem.org і ми обов’язково з вами зв’яжемось протягом 3-х робочих днів!

 

3. Стати прихильником

Підтримка важлива для будь-кого, і наша організація не виняток.

Нам дуже приємно, що ви - свідома людина, яка переймається за своє майбутнє та майбутнє всієї країни. Якщо ви розділяєте наші погляди і хочете також долучитись до громадського контролю над владою, то підтримайте нас лайками, коментарями, поширеннями та підписками. Це допоможе нашій організації вийти на нову аудиторію і поширити свої погляди серед людей. 

Так ми запровадимо громадський контроль над органами державної влади, аби вони працювали заради інтересів людей!

 

Підписуйся на наші соц мережі:

Instagram

Facebook

YouTube 

 

Надайте відгук про УкрДем або оцініть роботу Укрдем

 

 

4. Пожертвувати на статутну діяльність

Стати частиною великої справи - легко навіть якщо ти знаходишся далеко. ГО "УкрДем" є неприбутковою організацією, яка потребує фінансових ресурсів. Ми працюємо на благо країни, щоб зробити життя тут справедливим та чесним. 

 

Номер рахунку отримувача: UA893226690000026002300730037

Отримувач: ГО "УкрДем"

ЄДРПОУ отримувача: 40894607

Сума: на Ваш вибір

Призначення: благодійна пожертва. Також бажано в призначенні платежу вказати:

Прізвище, ім'я, по-батькові (щоб ми подякували Вам на сайті).

 

Висловлюємо велику подяку нашим благодійникам, які зробили пожертву на користь УкрДем:

Радченко Леонід Петрович

Криниця Анжела Леонідівна

Ковтун Микола Олегович

Петров Олександр Михайлович

Бойко Олег Аркадійович

Земляна Ольга Іванівна

Чепурний Сергій Костянтинович

Зоряний Віталій Олександрович

Копунько Лариса Василівна

Зайцев Олександр Леонідович

Нечай Інна Петрівна

Ломако Тетяна Миколаївна

Коротишко Ніна Сергіївна

Полин Михайло Леонідович

Хрущ Максим Юрійович

Романчук Ігор Генадійович

Кондратюк Ірина Миколаївна

Головатий Степан Ярославович

Парубок Леся Сергіївна

Борзов Ярослав Едуардович

__________________